โครงการฟันเทียมพระราชทาน

โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
(The Denture and Oral Health Promotion and Prevention Projects)

งานทันตสาธารณสุขในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(สพด.)

ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง และข้อมูลทันตบุคลากร สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

Fluoride mapping of drinking water

ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง และข้อมูลทันตบุคลากร สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

คัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก

ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง และข้อมูลทันตบุคลากร สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์

DMKM

ผลงานวิชาการสำนักทันตสาธารณสุข

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ

คลินิกทันตกรรม

คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน

Report Dental

ระบบรายงานทันตสุขภาพ

Report Sealant

โปรแกรมยิ้มสดใส 2020
New Sealant 2020

ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ทันตสาธารณสุข

ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ทันตสาธารณสุข

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000